Waterschapsverkiezingen 2015

 

De Waterschapsverkiezingen 2015 zijn verkiezingen waarbij de leden van het algemeen bestuur, in de categorie van ingezetenen, van 22 van de 23 waterschappen in Nederland voor de periode van 2015 tot 2019 worden gekozen.

Deze Waterschapsverkiezingen vinden plaats op 18 maart 2015. Gelijktijdig worden ook de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Per waterschap kunnen alle stemgerechtigde ingezetenen, dat wil zeggen bewoners van het beheersgebied, hun stem uitbrengen.

 

De laatste keer dat er landelijk verkiezingen waren voor de waterschappen was in 2008. Daarna zijn er nog wegens fusies verkiezingen gehouden voor de nieuwe waterschappen Scheldestromen (2010) en Vechtstromen (2013). Vanwege de recent gehouden verkiezing doet Vechtstromen niet mee in 2015.

De verkiezingen in 2015 zijn de eerste waterschapsverkiezingen die op dezelfde wijze worden gehouden als en gecombineerd met "gewone" verkiezingen zoals voor gemeenteraden, provinciale staten en tweede kamer. Hiertoe is in 2014 een wet, de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen, vastgesteld die de Waterschapswet en de Kieswet wijzigt. De regering heeft dit andere systeem voorgesteld omdat bij vorige verkiezingen de opkomst laag en het aantal ongeldig ingevulde stembiljetten hoog was.

 

Het is de bedoeling dat gekozen bestuursleden voor 4 jaar zitting hebben en er in 2019 weer waterschapsverkiezingen worden gehouden, weer in combinatie met de verkiezingen voor de provinciale staten. Echter, het resultaat van het nieuwe kiessysteem wordt eind 2014 geƫvalueerd, hetgeen tot een ander systeem zou kunnen leiden.

 

Naast de zetels voor de categorie ingezetenen, de meerderheid, zijn er in de algemene besturen ook zogenaamde "geborgde" zetels voor groepen met specifieke belangen zoals de grondbezitters oftewel ingelanden. Deze bestuursleden worden niet gekozen, maar benoemd door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

 

Tijdlijn

22 december 2014 Laatste dag voor registratie van partijen
2 februari 2015 Kandidaatstelling
18 maart Stemming
23 maart Vaststelling uitslag
25 maart Goedkeuring geloofsbrieven, installatie van de bestuursleden, eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur