Kort verslag commissie Watersysteem van 3 november 2015

2e Bestuursrapportage

Nauwelijks over gediscussieerd. Advies commissie: Hamerstuk.

Conceptbegroting 2016

In de discussie worden weinig en zeker geen relevante bespreekpunten ingebracht.

IVAF wordt (als geheel) tot groot project aangewezen. Het gaat derhalve over meer dan alleen over de maalkom in de Hoge Boezem aan de Kinderdijk.

Advies commissie: Begroting is bespreekpunt.

Waterbeheerprogramma 2016-2021

Eén van de leden van de commissie (PvdB) wilde dat er een passage over de wateroverlast zou worden opgenomen. Opmerking van ondergetekende: Dit heeft tot gevolg dat het stuk terug moet in de inspraak. Verdere opmerking: Is dit stuk door het coalitieakkoord in beton gegoten? Staan we als AB in feite de komende 6 jaar buiten spel?
Mijn inzet m.b.t. het delegatiebesluit. Gaan we dat nemen voor de volle periode van 6 jaar van het Waterbeheerprogramma, voor deze hele bestuursperiode van 4 jaar, of wordt het steeds per jaar genomen?
Beantwoording vanuit DB: Het item Klimaat Attractieve stad heeft wel degelijk ook de aandacht van WSRL. De Zouwenboezem is echter stellig ons pakje niet aan. Het valt onder Natura 2000 en daarmee onder de provincie (ZH). Bewoners vrezen hierdoor echter natte voeten te kunnen krijgen. Wellicht toch bespreken met de betreffende gedeputeerde. Toegezegd wordt, dat er nog een notitie over komt.
Voor wat betreft het verder in beton gegoten zijn van het WBP: de midterm revue in 2018 kan wel degelijk leiden tot bijstelling van het waterbeheerprogramma.

Kaderrichtlijn Water: Inspraaknota en KWR Rivierenlandplan 2
            
Uitvoerige bespreking over ambities en resultaten. OESO rapport ingebracht.

Mijn conclusie is dat m.n. de agrarische sector (diffuse bronnen) geen verdergaande ambities                 heeft dan van overheidswege worden aangegeven.
Advies commissie: Hamerstuk.

Aanvraag uitvoeringskrediet NBW gemaal Broekse Sluis
            
Advies commissie: Hamerstuk

Plan van Aanpak Wateroverlast
              
Uitvoerig besproken. Zie ook hierboven.

Uitvoeringskrediet kadeverbetering Maalkom + aanpassing aansturing Afsluitmiddel Hoge Boezen Overwaard.
            
Uitvoerig betoog Jan Bikker dat dit niet verstandig is.

Advies commissie: Kadeverbetering maalkom moet gebeuren. Rest van de plannen wordt door D&H teruggenomen voor heroverweging.

Red.: DvZ