Notulen

Notulen bestuursvergadering, tweede CONCEPT

Datum: 15 maart 2016, aanvang 14.00 uur

Lokatie: keukentafel bij Fam. van der Eijk.

Aanwezig: Gijsbert, Gert en Koos; later: Jan

1 Opening door de voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering na de koffie omstreeks 14.10 uur.

2 Notulen vorige vergadering.

Worden per e-mail aangeboden en daarna vastgesteld

3 Terugblik excursie waterzuivering Weurt op zaterdag 12 maart j.l.

Ieders indruk is zeer positief, zowel over de info als de sfeer. Met vriendelijke dank aan de in- en rondleider en het waterschap.

4 Uitbreiding Bestuur.

Na afstemmen van de meningen wordt unaniem besloten om het bestuur uit te breiden tot 7 mens. Dat zal in fasen geschieden. De eerste drie kandidaten zijn bekend. Aan de voorkeur voor jong en vrouwelijk wordt relatief ruim invulling gegeven. Voorzitter zal met betrokkenen contact leggen en hen uitnodigen voor de komende bestuursvergadering waarin zij -desgewenst- hun functie kunnen aanvaarden.

NB: Over de splitsing AB-DB, de taken en stemmen zal nog nader worden besloten. Ook een Rooster van Aftreden moet worden opgesteld. Bestuurlijke continuïteit is noodzaak. Evenals een HHR. Gert doet t.z.t. voorstellen.

5 Financiën: stand van zaken.

Dit punt wordt in de volgende vergadering aan de orde gesteld.

6 Toekomst, verkiezingen 2019, Vorming rayons met werkgroepen? Uitbouwen Arnhem Nijmegen. Werkgroep, trekkers?

Ook al lijkt 2019 nog ver weg, iedereen deelt de mening dat we nu al moeten beginnen met het doordenken van de organisatie. Koos maakt een voorstel voor rayonindeling en “kartrekkers” in drievoud per rayon. Het oosten verdient meer aandacht.

7 Aanvraag fusie door Waterschap partij Rivierenland. (WpR) /Gesprek met bestuur Waterschap partij en fractie afvaardiging van beide partijen door Koos en Gijsbert

Van de gevoerde gesprekken wordt verslag gedaan. Aan een fusie kan waarschijnlijk niet worden toegekomen gezien de juridische status van de WpR. De lengte van de (door)looptijd om tot besluitvorming te kunnen komen is aanzienlijk langer dan de voorgestelde 2 maanden. Als de partijprogramma’s het toelaten kan zeker in of voor 2019 worden bezien in hoeverre de fracties door dezelfde deur gaan kunnen. Voor de eersvolgende verkiezingen kunnen we als bestuur een lijstverbinding met de Waterschapspartij overwegen. Als samenwerken prima verloopt kunnen we daarna besluiten om verdere stappen te ondernemen. Communicatie verloopt wel via beide besturen.

8 Wat verder ter tafel komt.

Voor 2017 kan een bezoek aan de A(uto) R(ecycling) N(ederland) te Tiel met de belangstellenden een optie zijn.

9 Rondvraag.

Voor de volgende vergadering zijn kandidaat: 30/4 of 21/5

10 Sluiting

Voorzitter dankt Koos en Grada voor de genoten gastvrijheid en sluit de vergadering omstreeks 16.20 uur